Válasszon 34409 gyűjtőhelyünk közül

Az idén eddig
450834.97 kg
elemet gyűjtöttünk.


Ki a gyártó?

Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok

A „gyártó”, tehát a hulladékokkal kapcsolatos előíráspk kötelezettje fogalomkörét az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 445/2012.(XII.29.) Korm.rendelet a következők szerint határozza meg:

gyártó: az elem, akkumulátor előállítója, valamint az, aki vagy amely az értékesítési módszertől függetlenül (beleértve a távollevők között kötött szerződést is) elemet, akkumulátort – akár gépjármű, elektromos vagy elektronikus berendezés alkotórészeként vagy tartozékaként – Magyarország területén elsőként forgalomba hoz

 A gyártóknak a használt hordozható elemek és akkumulátorokkal kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségeit a következő jogszabályok határozzák meg:

- a 445/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet

Archív:
- a 109/2005. (VI. 23) Korm. Rendelet 
- a 9/2001. (IV. 9.) Köm. Rendelet)

- a 2000. évi törvény a hulladékgazdálkodásról
- a 21/2008- (VIII. 30.) KvVM Rendelet

A gyártót a 445/2012. Korm. rendelet szerint átvételi, gyűjtési, hulladékkezelési, tájékoztatási, jelölési, nyilvántartásbavételi,  biztosítékadási és adatszolgáltatási kötelezettség terheli. 

Fontos: a fenti kötelezettségek nem csak az önálló termékként forgalomba hozott áramforrásokra vonatkoznak, hanem valamennyi, más árukkal (pl. elektromos fogkefe, vezeték nálküli kéziszerszám, borotva, elektromos játékok, órák, zenelejátszók, zenélő képeslapok) együtt értékesített vagy ahhoz tartozékként, ajándékba, stb. adott elemekre és akkumulátorokra is.

A nyilvántartásba vételt a gyártónak a forgalmazás megkezdésekor, a jelenleg hordozható elemet és akkumulátort forgalmazó vállalkozásoknak haladéktalanul kezdeményeznie kell az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél. Ha megkeres minket, már ezt az első teendőt is intézzük Ön helyett!

A kormányrendeletben előírt gyűjtési és kezelési kötelezettséget a gyártó (mint kötelezett) három módon teljesítheti:  teljesítésének átruházása további kötelezettségeket a kötelezett (gyártó) három módon teljesítheti:
- saját maga veszi vissza és kezeli (begyűjtés, előkezelés és újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás) az elemeket és akkumulátorokat (ekkor a megfelelő engedélyekkel rendelkeznie kell),
- ú.n. átvevőnek átruházza a kötelezettség teljesítését részben vagy egészben (az átvevőnek rendelkeznie kell az átvállalt feladatok végzéséhez szükséges engedéllyel), 
- közvetítő szervezetre - azaz a RE'LEM-re - ruházza át a kötelezettség teljesítését

Fontos: az első két esetben a kötelezettnek – kötelezettségei teljesítésének biztosítékául – minden évben a termékforgalom mennyiségével arányos vagyoni biztosítékot kell képezni. A biztosítékösszeg mértéke 1000 Ft/kg. melynek felszabadításáról a tárgyévet követően a Környezetvédelmi Főfelügyelőség a tárgyévi kötelezettségek teljesítésének arányában dönt. Ugyanígy, e két esetben valamennyi adminisztratív kötelezettség magát a kötelezettet terheli.

 A 445/2012. Korm.rendelet tájékoztatási kötelezettséget is előír a gyártóknak, amely egyrészt a felhasználói tájékoztató elkészítését, másrészt általános tájékoztató országos közzétételét  - rádió, televízió, napilap útján - jelenti évente legalább két alkalommal, amelynek  koordináló szervezet útján is eleget lehet tenni.

 A begyűjtési kötelezettség minimális mértéke a 445/2012.(XII.29.) Korm.rendelet 1. melléklete alapján az alábbi táblázatban van összefoglalva:

Fontos: ha a kötelezett a tárgyévben elérte az előírt begyűjtési arányt, a további visszavételt akkor sem tagadhatja meg, mert ezzel hulladékgazdálkodási szabálysértést követ el.  

  

Tárgyév

Hordozható elem, illetve akkumulátor begyűjtési aránya (K)

a tárgyévben begyűjtendő mennyiség számításakor

2008

0,18

 

2009

0,19

csak a 2009-es forgalmazott mennyiséget kellett figyelembe venni

2010

0,21

a 2009-es és 2010-es forgalmazott mennyiség átlagát kellett figyelembe venni

2011

0,23

képlettel

2012

0,25

képlettel

2013

0,30

képlettel

2014

0,35

képlettel

2015

0,40

képlettel

2016-tól

0,45

képlettel

A tárgyévben begyűjtendő mennyiség kiszámítható az alábbi képlet segítségével:

B=(F1+F2+F3/3)*K

 

ahol:

B: a tárgyévben begyűjtendő hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm;

F1: a gyártó által a tárgyévben forgalomba hozott hordozható elem, illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm;

F2: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott hordozható elem, illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm;

F3: a gyártó által a tárgyévet megelőző második évben forgalomba hozott hordozható elem, illetve akkumulátor mennyisége, kilogramm

K: a tárgyévre vonatkozó gyjtési arány.

 Az elemekkel és akkumulátorokkal kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek költséghatékony és hosszú távon is garantálható teljesítése érdekében jött létre a RE’LEM Nonprofit Kft. A RE'LEM nem nyereségérdekelt koordináló szervezetként működve átvállalja a gyártók kötelezettségeinek teljesítését, illetve mentesíti azokat a vagyoni biztosítékadás kötelezettsége alól. A koordináló szervezet szolgáltatásait valamennyi kötelezett igénybe veheti szerződéses jogviszony keretében, hulladékkezelési díj megfizetése ellenében.

A hulladékkezelési díj:

-  a 2010. évre 220 (kettőszázhúsz) Ft/kg+áfa. A díj közzétételének napja 2009. szeptember 14.

- a 2011. évben változatlan maradt, mértéke 220 (kettőszázhúsz) Ft kg+áfa. A díj közzétételének napja 2010. augusztus 31.

- a 2012. évben 240 (kettőszáznegyen) Ft/kg+áfa. A közzététel napja 2011. július 19.

- a 2013. évben díj 290 (kettőszázkilencven) Ft/kg+áfa. A közzététel napja 2012. július 25.

- a hulladékkezelési díj 2014. április 1. napjától 324 Ft/kg + ÁFA. A közzététel napja 2014. február 15.

- a hulladékkezelési díj 2023. április 1. napjától 484 Ft/kg + ÁFA. A közzététel napja 2023. március 16.

A hulladékkezelési díj megfizetése ellenében a RE'LEM az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalja át a gyártótól:

  • gyűjtőedény bitosítása a forgalmazónak
  • gyűjtés: (2015-ban 40%)
  • újrahasznosítás
  • adatszolgáltatás (megfelelő meghatalmazás esetén)
  • lakossági tájékoztatás

Valamennyi, a szerződéskötéshez szükséges dokumentumot megtalálja itt!

Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére:

Cím: 1133 Budapest, Bessenyei utca 16.
Ügyintézés 10 és 16 óra között
Kérjük, ha személyesen kíván felkeresni minket, egyeztessen előzetesen időpontot!
Telefon: 801 2910
Mobil: 06-20-264-4654
Fax: 801 2911
E-mail